START

 SANT/FAS 2018 conference: Vulnerabilities

[Swedish version below]

Swedish Anthropological Association (SANT) in partnership with the Finnish Anthropological Society (FAS).
19-21 April, Uppsala

Keynote Speakers

Robert Bernasconi, Edwin Erle Sparks Professor of Philosophy and African American Studies, Pennsylvania State University. Link to Professor Bernasconi’s webpage

Veena Das, Krieger-Eisenhower Professor of Anthropology, Johns Hopkins University. Link to Professor Das’s webpage

Setha Low, Professor of Anthropology, Environmental Psychology, Geography and Women’s Studies at the Graduate Centre, City University New York (CUNY). Link to Professor Low’s webpage

Conference abstract/call

Vulnerability is a structuring feature of human existence; one that is lived and understood in historically shifting conditions. Today, global displacement, politico-military polarisations, and recurring environmental and humanitarian crises importantly shape the experience, distribution and interpretation of vulnerability.

Traditional engagements with vulnerability have portrayed it as a position or a state of helplessness, silence, disempowerment and lack. Anthropology has a long history of documenting vulnerability in this regard. Together with activists and humanitarians, anthropologists have worked to “give voice” to vulnerable people, thereby drawing attention to perspectives and lives that otherwise may have escaped notice or attention. SANT/FAS 2018 welcomes panels and papers that build on this solid academic legacy of engaging with vulnerability.

The conference also invites research that approaches vulnerability as something more than a condition from which subjects should be defended, rescued or liberated. SANT/FAS 2018 encourages participants to explore vulnerability as a productive position or condition that does something. Vulnerability makes demands for accountability and responsibility. Focusing on the productive dimensions of vulnerability can also change the focus of research, awareness and engagement. SANT/FAS 2018 encourages participants to ask:

What does vulnerability mean?
How is vulnerability experienced and positioned?
How is vulnerability manifested in everything from architecture to interactional practices?
How can vulnerability be thought about in ways that do not disavow it or just wish it away?

Call for panels

The call for panels is now open. The panels can address the theme ’Vulnerabilities’, but other themes are also welcome. Please send the title of the panel, an abstract (200 words), the name of the panel organizer(s) and their institutional affiliation(s) to antroetno@gmail.com before 8 January 2018. We encourage you to write your proposal in the language you plan to hold your panel in (Swedish, Finnish, English).

Local hosts


 SANT/FAS 2018 konferens: sårbarheter

Sveriges antropologförbund (SANT) i samarbete med Suomen Antropologinen Seura/Finnish Anthropological Society (FAS)
19-21 April, Uppsala

Plenarföreläsare

Robert Bernasconi, Edwin Erle Sparks Professor of Philosophy and African American Studies, Pennsylvania State University. Link to Professor Bernasconi’s webpage

Veena Das, Krieger-Eisenhower Professor of Anthropology, Johns Hopkins University. Link to Professor Das’s webpage

Setha Low, Professor of Anthropology, Environmental Psychology, Geography and Women’s Studies at the Graduate Centre, City University New York (CUNY). Link to Professor Low’s webpage

Tema: sårbarheter

Sårbarhet formar all mänsklig existens. Hur sårbarhet upplevs och förstås beror på sammanhang och historiska omständigheter. Dagens globala migrationsflöden och politiska och militära polarisering, vid sidan av miljökriser och återkommande humanitära katastrofer, påverkar upplevelsen och fördelningen av mänsklig sårbarhet.

Traditionellt har sårbarhet undersökts som ett tillstånd av hjälplöshet, tystnad, maktlöshet och otillräcklighet. Antropologin har en lång historia av att dokumentera sårbarhet på detta sätt. Tillsammans med aktivister och filantroper har antropologer verkat för att ”ge röst” åt utsatta människor och belysa livsöden och perspektiv som annars lätt förbises. SANT/FAS 2018 välkomnar paneler och konferensbidrag som bygger vidare på akademins historiskt starka engagemang i sårbarhetsfrågor.

Konferensen bjuder även in forskning som undersöker sårbarhet som något mer än ett tillstånd från vilket människor bör försvaras, räddas eller befrias. SANT/FAS 2018 uppmuntrar deltagare att utforska sårbarhet som ett produktivt tillstånd som gör något. Sårbarhet ställer krav på ansvar och ansvarighet. Genom att undersöka de produktiva dimensionerna av sårbarhet kan forskningens fokus förändras och öppna upp nya vägar för forskare och allmänhet att förstå och leva med sårbarhet. SANT/FAS 2018 uppmuntrar därför konferensdeltagare att reflektera över följande frågor:

Vad betyder sårbarhet?
Hur upplevs sårbarheter och hur är de positionerade?
Vilka uttryck tar sig sårbarhet, i allt från arkitektur till social interaktion?
Hur kan vi tänka kring sårbarhet utan att förkasta eller sörja dess existens?

Förslag på sessioner

Välkomna med förslag på sessioner. Dessa kan vara på temat ’Sårbarheter’, men även andra teman är välkomna. Skicka sessionstitel, en sammanfattning (200 ord), organisatörernas namn, institutionell anknytning och email till antroetno@gmail.com senast 8 januari 2018. Vi uppmuntrar er att skriva ert panelförslag på det språk som ni vill hålla er panel på (svenska, finska, engelska).

Lokala värdar: